ติดต่อสอบถาม

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ศาลากลางหลังเก่า)

ที่อยู่ 818 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

☎  โทรศัพท์ : 037-213724   โทรสาร :  037-213724

☎  สำนักปลัด อบจ.ปราจีนบุรี  โทร: 037-213724

☎  กองการเจ้าหน้าที่  โทร: 037-214774

☎  กองยุทธศาสตร์ฯ  โทร: 037-212146

☎  กองการศึกษาฯ  โทร: 037-211894

☎  กองคลัง  โทร: 037-214962

☎  กองพัสดุ  โทร: 037-452073

☎  สำนักงานเลขานุการฯ  โทร: 037-213394

☎  กองช่าง  โทร: 037-213259