ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

พร้อมด้วยนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในการศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต่อไป

 

About กศศ