Home / นโยบายการบริหารของนายก

นโยบายการบริหารของนายก

คำแถลงนโยบาย

ของ

นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ที่เคารพ

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้ประกาศให้ดิฉัน นางบังอร วิลาวัลย์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครบตามจำนวน ๒๔ เขตเลือกตั้งแล้ว นั้น

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓๕/๔ ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนเข้ารับหน้าที่ ซึ่งดิฉันในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยยึดหลักการบริหารที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ซึ่งมีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การค้า การลงทุน การศึกษา การคมนาคม รวมทั้งการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มากมาย ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยจะต้องมีการปรับตัวให้ทันภายในปี ๒๕๕๘ ดังนั้น ดิฉันจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นรวมทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ชาวปราจีนบุรีได้เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้สามารถปรับตัวและแข่งขันกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่หลากหลายได้ด้วย โดยกำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ จำนวน ๖ ด้าน ดังนี้

– ๒ –

๑. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต มีปัญญาไว้เป็นทุน สร้างงาน สร้างรายได้ โดยยึดหลักการศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ ดังนี้

๑.๑ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดปราจีนบุรี ให้ดีขึ้นในด้านการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬาและการสังคมสงเคราะห์ให้แก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับบริการและสวัสดิการที่ดี

๑.๒ ส่งเสริมทนุบำรุงศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน จารีตประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดปราจีนบุรี เช่น งานประเพณีสงกรานต์ ประเพณีมาฆปูรมีศรีปราจีน งานวันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น

๑.๓ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง โดยจัดให้มีโครงการครอบครัวผาสุกและครอบครัวอบอุ่นและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๔ ส่งเสริมการกีฬา จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

๑.๕ ส่งเสริมสถาบันครอบครัว และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

๑.๖ ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้ได้ก่อสร้างห้องสมุดประชาชน สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะเปิดทดลองให้บริการภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕

๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของจังหวัด โดยมีแนวทาง ดังนี้

๒.๑ สนับสนุนส่งเสริมสร้างความเข้าใจในการลงทุนและพาณิชยกรรมโดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคง

๒.๒ สนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร

-3-

๒.๓ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ให้ปรับตัวเข้ากับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๒.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

๓. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีนโยบายในการฟื้นฟูสภาพและป้องกันการเสื่อมโทรมหรือสูญสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๓.๑ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้ประชาชน ชาวจังหวัดปราจีนบุรี เห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

๓.๓ บริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชุมชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มุ่งมั่นที่จะยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและการเกษตร ให้ได้มาตรฐานและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทาง ดังนี้

๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวมและรองรับการคมนาคมและการขนส่งในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๔.๒ พัฒนาแหล่งน้ำ คู คลอง เพื่อการอุปโภค บริโภค ตลอดจนด้านการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

๔.๓ สนับสนุนส่งเสริมด้านเทคนิค วิธีการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนบุคลากร ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๔.๔ ส่งเสริมและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด เพื่อให้การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๔.๕ บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๔.๖ ส่งเสริมและจัดทำผังเมืองรวมป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉิน โดยพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือทุกภาคส่วน

-4-

๕. นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว แบบบูรณาการ ดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว

๕.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะดวก และปลอดภัย

๕.๓ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีส่วนร่วมแบบบูรณาการและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวมากขึ้น

๕.๔ จัดให้มีระบบข้อมูล เพื่อการท่องเที่ยวพร้อมจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕.๕ ส่งเสริม และพัฒนาให้ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และประวัติศาสตร์

๖. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ดังนั้น จึงมีแนวนโยบาย ดังนี้

๖.๑ ส่งเสริมการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคมขององค์กรประชาชน โดยการ “ร่วมคิด ร่วมทำ” เพื่อนำประโยชน์สูงสุดสู่ชาวจังหวัดปราจีนบุรี

๖.๒ จัดให้มีระบบป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือในด้านบรรเทาสาธารณภัย

๖.๓ มุ่งเน้นและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๔ เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมากขึ้น โดยให้ประชาชนเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

๖.๕ สร้างแรงจูงใจ เพิ่มขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ

-5-

๖.๖ บริหารการคลังอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๖.๗ ส่งเสริมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล

นโยบายการบริหารราชการของดิฉัน ทั้ง ๖ ด้าน ดังกล่าวข้างต้นนั้น ดิฉันจะบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และอยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี

จึงขอแถลงนโยบายมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทราบ ต่อไป

*********************