นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564

แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

 

 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 2564

มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ 2563

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล