Home / รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต / นโยบายป้องกันการรับสินบน ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ

นโยบายป้องกันการรับสินบน ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ

Next Prev
Next Prev

About สำนักปลัด อบจ.