Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ตรวจรับงานจ้าง / ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างทางเชื่อมและหลังคาคลุมทางเชื่อมโรงอาหาร และระหว่างอาคารโรงอาหารและระหว่างอาคาร โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างทางเชื่อมและหลังคาคลุมทางเชื่อมโรงอาหาร และระหว่างอาคารโรงอาหารและระหว่างอาคาร โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

doc01286920191220111036

About adminpao plan