ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) เป็นถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเข้ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไม้ลาย – บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

About pr pao