Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศคณะกรรมการตัดสินการประกวด เรื่อง การประกวดผลงาน โครงการ “ยกย่องบุคคลต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศคณะกรรมการตัดสินการประกวด เรื่อง การประกวดผลงาน โครงการ “ยกย่องบุคคลต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2020-07-24_0006

About parn