ประกาศ
0
Home / ประกาศ / ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

โดยกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

About สภา

Check Also

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562

จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 จากการที่กระทรวงมหาดไทยได้หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเลือกตั้ง ส.ส. ปี พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทางตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด …

0
Free WordPress Themes, Free Android Games