Home / ประกาศกองกิจการสภา / ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

โดยมีกำหนด 7 วัน นับแต่วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562

โดยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โดยประชาชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงความประสงค์ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

แบบแสดงความประสงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่2

About สภา