ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี โดยกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยที่ 2

 

About สภา