Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง งดเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2542

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง งดเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2542

ดาวน์โหลด

About สำนักปลัด อบจ.