ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ปิดสถานที่ชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

About กศศ