หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย

► หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

► หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

► หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

► หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

► หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

► หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ อบจ. พ.ศ.2558

► หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558

► หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558

 

ประกาศ ก.จ.จ

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558