Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โดยประชาชนที่สนใจสามารถขอรับแบบแสดงความประสงค์ได้ที่กองกิจการสภาฯ

หรือดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

แบบแสดงความจำนงค์

About สภา