ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2563

About สภา