ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหัวหน้าส่วนราชการ              ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)  และพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

About กศศ