ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องประชุมพุทธรักษา)

นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบ การรายงาน การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการบริหารจัดการศึกษา

About กศศ