Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องประชุมพุทธรักษา) เพื่อซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีนายโอรส วงษ์สิทธิ์ ประธานกรรมการ

การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

About กศศ