ประชุมคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานการประชุม  คณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ    ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสริมกีฬาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเพื่อศึกษากำหนดแนวทางและให้ข้อเสนอแนะระเบียบ    เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

    

About กศศ