ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ของอบจ.ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ของอบจ.ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อบจ.ปราจีนบุรี

About กจจ