Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ในระว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และภายนอกสถานศึกษา ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลตำบลนาดี และเทศบาลตำบลกบินทร์

 

 

 

About กศศ