Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์กองกิจ / ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โดยที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

About สภา