ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อบจ.ปราจีนบุรี

โดยสภา อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ที่พักในโรงแรม (ฉบับ 4) พ.ศ. …

About สภา