Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้ารับมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

ในพิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น

   

 

 

 

 

 

 

About กศศ