Home / ภาพกิจกรรม / พิธีมอบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีมอบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ นางบังอรวิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับรางวัลประเภทพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืันฐาน (O-NET) สูงสุด พัฒนาคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และโรงเรียนนนทรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้ารับรางวัลประเภทพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืันฐาน (O-NET) สูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีนายพรชัย แก้วคำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาคม เข้ารับรางวัลดังกล่าว

 

 

About กศศ