Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดปราจีนบุรี ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดปราจีนบุรี ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดปราจีนบุรี ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้อุดหนุนงบประมาณในการฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถประกอบอาชีพได้ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนครอบครัวยากจน การฝึกอบรมแบ่งเป็น ๓ สาขา ได้แก่ ช่างเดินไฟฟ้าในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ดำเนินการฝึกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งฝึกในสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี โดยมีนายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

 

 

 

 

About กศศ