Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ. / พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 18 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรับแจ้งเมื่อมีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และโรคระบาดเกิดขึ้น  จากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning โดยการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมนี้คณะผู้บริหารได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการและประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สายด่วน 1131 หรือ โทร. 037-213724, 037-211840 ต่อ 129

About สำนักปลัด อบจ.