Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ระเบียบข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาและลู่ยางสังเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ระเบียบข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาและลู่ยางสังเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้เปิดให้ประชาชนใช้บริการสำหรับพื้นที่สนามกีฬา เพื่อการเดิน วิ่ง และการออกกำลังกาย

โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. จึงได้กำหนดระเบียบข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาและลู่ยางสังเคราะห์ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

ระเบียบข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาและลู่ยางสังเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

(๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ให้เหมาะสมกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

(๒) ดูแลรักษาความสะอาด ขณะใช้และหลังใช้บริการ และให้จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ทั้งภายในและภายนอกสนามกีฬา หลังเสร็จสิ้นการใช้บริการทันที

(๓) ห้ามพกพาหรือนำอาวุธหรือวัตถุระเบิดและสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในสนามกีฬา

(๔) ห้ามนำสุรา ยาเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้าสนามกีฬา ตลอดทั้งห้ามเสพยาเสพติด ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

๕) ห้ามเล่นการพนันหรือกระทำใด ๆ อันผิดกฎหมายในบริเวณพื้นที่สนามกีฬา

(๖) ห้ามมิให้จัดการแสดง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตั้งสัญลักษณ์ที่เป็นสิ่งเสพติดและขัดต่อศีลธรรมอันดีต่อสังคม วัฒนธรรมภายในสนามกีฬาและบริเวณโดยรอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

(๗) ต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่ใช้ หากมีการเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากการใช้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม

หรือชดใช้ราคาทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเท่ากับราคาทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย

(๘) ผู้ขอใช้บริการหรือสมาชิกประสงค์ใช้วัสดุครุภัณฑ์ ซึ่งนำไปนอกสถานที่จะต้องนำส่งและจัดเก็บคืนในสภาพเรียบร้อย และจะต้องให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาตรวจนับบันทึกการรับมอบ

การส่งมอบคืนให้ถูกต้องทุกครั้ง หากวัสดุสิ่งของที่ขอใช้ชำรุดหรือเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากการขอใช้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือชดใช้ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปราจีนบุรี

(๙) กรณีการจัดกิจกรรมซึ่งมีประชาชนเข้าชมหรือมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้แล้ว ผู้ขอใช้บริการต้องจัดระบบการบริการจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

จัดระบบการแพทย์กรณีมีเหตุฉุกเฉิน จัดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถดับเพลิงด้วย

(๑๐) ผู้ขอใช้บริการหรือสมาชิกต้องรับชอบผิดการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลใด ๆ ระหว่างการใช้บริการสนามกีฬาทุกกรณี

และจะเรียกร้องความเสียหายดังกล่าวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมิได้

(๑๑) สวมใส่อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งานเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายและอุบัติเหตุ

(๑๒) ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม หมากฝรั่ง หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นสนามและลู่ยางสังเคราะห์ เข้ามาในสนามฟุตบอล และลู่-ลานยางสังเคราะห์โดยเด็ดขาด

(๑๓) ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยเด็ดขาด

(๑๔) ห้ามทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใด ๆ บนพื้นสนามฟุตบอลและลู่-ลานยางสังเคราะห์อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพสนามและลู่-ลานยางสังเคราะห์

(๑๕) ห้ามนำของมีคม เช่น มีดคัตเตอร์ เข็มหมุด แก้ว ตะปู หรือวัสดุอื่น ๆ และห้ามใส่รองเท้าส้นสูงเข้าไปในสนามฟุตบอลและลู่-ลานยางสังเคราะห์หรือกระทำการใดๆ

ที่เป็นการต่อเติมตกแต่งสถานที่ ทำให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่ได้

(๑๖) ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปใช้สนามฟุตบอลและลู่-ลานยางสังเคราะห์โดยเด็ดขาดยกเว้นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตที่มีบัตรผ่านแสดงเท่านั้น

(๑๗) การใช้ลู่ – ลานยางสังเคราะห์ อนุญาตให้ใช้ได้ทุกวัน เวลา ๐๕.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. สนามฟุตบอลผู้ใช้บริการต้องยื่นคำขออนุญาต

(๑๘) ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นสโมสรหรือทีมฟุตบอลหรืออื่น ๆ ที่มีกองเชียร์เป็นจำนวนมากผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งรายชื่อผู้ควบคุมกองเชียร์ ทั้งทีมเหย้าและทีมเยือน

ซึ่งจะต้องควบคุม กำกับ ดูแลการเชียร์ของแต่ละทีมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทุกกรณี

(๑๙) ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ภายในสนามฟุตบอลหรือนำอุปกรณ์ภายในสนามฟุตบอลออกนอกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

(๒๐) ห้ามใช้สนามฟุตบอลในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน เช่น มีน้ำขัง เปียกแฉะ โดยเด็ดขาด

(๒๑) ช่วยกันดูแลและบำรุงรักษาสนามฟุตบอลและลู่ – ลานยางสังเคราะห์ หากพบเห็นความเสียหายในสนามหรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสนามฟุตบอล

ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสนามทันที

(๒๒) ผู้ที่ประสงค์เดิน – วิ่ง ในลู่ – ลานยางสังเคราะห์ให้ใส่รองเท้าวิ่ง (ตะปู) หรือรองเท้าผ้าใบจ๊อกกิ้ง (พื้นยาง)

(๒๓) ห้ามนำรถทุกชนิด เข้ามาภายในสนามฟุตบอลและลู่ยางสังเคราะห์โดยเด็ดขาด

(๒๔) การใช้สนามกีฬา ลู่ยางสังเคราะห์ สำหรับประชาชนทั่วไปที่ใช้ในการออกกำลังกายจะต้องใช้ในช่องวิ่งที่ ๕,๖,๗,๘ สำหรับช่องวิ่งที่ ๑,๒,๓,๔ นั้น

ให้ใช้สำหรับนักกีฬาในการเก็บตัวฝึกซ้อม เท่านั้น

(๒๕) ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการใช้สนามฟุตบอลอย่างเคร่งครัด

ขอใช้สนามกีฬาได้ที่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กองการศึกษาฯ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)                                              โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๑๘๙๔

 

About กศศ