รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

0)ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

1)คำนำ

2)สารบัญ

3)บทที่1 (บทนำ1-2)

4)บทที่ 2-5 (3-22)

5)บทที่ 6-7(23-34)

6)บทที่ 8 แผนงาน35

7)บทที่ 9 ประเมินด้านสังคม36-43

8)บทที่ 9 ประเมินด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ44-47

9)บทที่ 9 ประเมินด้านการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ48-51

10)บทที่ 9 ประเมินด้านโครงสร้างพื้นฐาน52-57

11)บทที่ 9 ประเมินด้านเศรษฐกิจ58-61

12)บทที่ 9 ประเมินด้านการเมืองการบริหาร62-66

13)บทที่ 9 รายงานการตรวจเงินอุดหนุน,ประสานโครงการ,ครุภัณฑ์,เงินสะสม67-84

14)บทที่ 10 ประมวลภาพการทำงาน85-90

15)บทที่ 11 e-Plan91-141

About parn