รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ.2563

แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

 

รายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

รายงานผลการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2563