Home / รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

► แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

► มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

► เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ.2562

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี-2561

► รายงานผลการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2562

► รายงานผลการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2561