ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอรับบริการทั่วไป

ท่านสามารถส่งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอรับบริการ ได้ตามแบบฟอร์มด้านล่าง

  
*
*
*
*
 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนมิถุนายน 2563

  ...

 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนพฤษภาคม 2563

  ...

 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนเมษายน 2563

  ...

 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนมีนาคม 2563

  ...

 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้างงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  ...

 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน มกราคา 2563

  ...