สรุปการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 2561

สรุปการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

About กจจ