สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ดาวน์โหลด

About สำนักปลัด อบจ.