สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน สมัครหรือเสนอชื่อ “บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2564

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน สมัครหรือเสนอชื่อ “บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2564

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nhrc.or.th/getattachment/News/Information-News/31รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่ง/ประกาศรับสมัครนักสิทธิ-64-(1).pdf.aspx

ดาวน์โหลดใบสมัคร http://docs.nhrc.or.th/uploads/8882-nhrct-human-rights-award-2020-form.pdf

About กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ