1. ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด – งานธุรการ งานสารบรรณ งานการใช้รถยนต์ – งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภา อบจ. – งานสิทธิสวัสดิการสมาชิกสภา อบจ. – งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุในส่วนราชการ – งานการเบิกจ่ายงบประมาณ – งานค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบจ. – งานหนังสือรับรองสมาชิกสภา อบจ. – งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ – งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา – งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด – งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 2. ฝ่ายการประชุม – งานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด – งานการประชุมคณะกรรมการต่างๆ – งานระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา อบจ. – งานระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม – งานคณะกรรมการต่างๆ – งานจัดทำบัตติการประชุมสภา อบจ. – งานการตั้งกระทู้ถาม – งานสถิติข้อมูลเกี่ยวกับสภา อบจ. – งานประสานการประชุมสภา อบจ. – งานระเบียบ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา อบจ. – งานเลขานุการสภา อบจ. – งานมติการประชุมสภา อบจ. – งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภาฯ – งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 3. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน – งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภา อบจ. – งาน อบจ. เคลื่อนที่ – งานส่งเสริมและพัฒนาสภา อบจ. – งานอบรมสัมมนาสมาชิกสภา อบจ. – งานขออนุญาตไปราชการนอกเขตจังหวัด – งานประสานงานสมาชิกสภา อบจ. – งานบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน หนี้สินของสภา อบจ. – งานส่งเสริมประชาธิปไตย – งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น – งานประชาคมหมู่บ้าน – งานเสนองบประมาณโดยประชาชน – งานมวลชนสัมพันธ์ – งานการเลือกตั้งของท้องถิ่น – งานบริการประชาชนและช่วยเหลือผู้ประสบภัย – งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย