ประกาศ
Home / สำนักปลัด

สำนักปลัด

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

– งานธุรการ งานสารบรรณ
– งานรัฐพิธี
– งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป
– งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ของ อบจ.
– งานประสานงานหน่วยงานอื่นๆ
– งานต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลต่างๆ
– งานปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการบริหาร
– งานจัดระบบงานในหน่วยงาน
– งานฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานพัฒนาบุคลการ อบจ.
– งานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยกิจกรรมฯ
– งานนโยบายของรัฐบาล นโยบายจังหวัด
– งานมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
– งานการขอใช้และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง
– งานการใช้อาคารสถานที่ห้องประชุม
– งานกิจกรรมศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น(Clinic Center)
– งานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ อปท.
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ฝ่าย

 

3. ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

– งานนิติการ งานตราข้อบัญญัติ อบจ. ที่มิใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
– งานกิจการพาณิชย์ งานทะเบียนพาณิชย์
– งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ.
– งานนิติกรรมสัญญา
– งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
– งานการดำเนินงานทางวินัย
– งานบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
– งานฎีกาจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ สำนักปลัด
– งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสำนักปลัด อบจ.
– งานรายงานเงินสำรองจ่ายจากงบกลาง
– งานลดขั้นตอนระยะเวลาปฏิบัติราชการ
– งานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 

Free WordPress Themes, Free Android Games