หน่วยตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี ดังนี้

– งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทหลังการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
– งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
– งานตรวจสอบภาษีทั้งภายในและภายนอก อบจ.
– งานตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.
– งานตรวจสอบพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อบจ.
– งานตรวจสอบทรัพย์สินของ อบจ.
– งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี
– งานตรวจสอบทรัพย์สินของ อบจ.และการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ.
– งานการวางมาตรฐานควบคุมภายใน
– งานตรวจสอบการส่งใช้เงินยืม
– งานการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณงานการเงิน การพัสดุ
– งานประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอแนะมาตรฐานในการปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ
– กฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการ
– ตรวจสอบเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
– ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของหน่วยงานต่างๆ
– ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร ทางบัญชี การลงบัญชีสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย