Home / องค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์กรแห่งการเรียนรู้

 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

              มาร์ควอตท์ (Marquardt, 1996) นิยามว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กรซึ่งมีบรรยากาศการเรียนรู้ รายบุคคลและกลุ่ม มีวิธีการเรียนรู้เป็นพลวัต มีการสอนคนของตนเองให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจในสรรพสิ่ง สามารถเรียนรู้ จัดการ และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือไปสู่ความสำเร็จควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยองค์ประกอบของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มี 5 องค์ประกอบได้แก่

  • พลวัตการเรียนรู้ (Learning dynamics)
  • การปรับเปลี่ยนองค์การ (Organization transformation)
  • การเพิ่มอำนาจแก่บุคคล (People empowerment)
  • การจัดการความรู้ (Knowledge management)
  • การใช้เทคโนโลยี (Technology application)

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่ข้าราชการพนักงานทุกระดับใฝ่พัฒนาตนเอง และร่วมกันสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้องค์ประกอบ ดังนี้

  1. ใครเรียนรู้ (Who) : ข้าราชการ พนักงานทุกระดับ เริ่มต้นที่ตัวเอง
  2. เรียนรู้อะไร (What) : แนวคิด หลักการ ระเบียบ กฎหมาย คู่มือ มาตรฐาน กระบวนการ วิธีการปฏิบัติในหน้าที่รับผิดชอบ
  3. เรียนที่ไหน (Where) : ที่บ้าน ที่ทำงาน
  4. เรียนทำไม (Why) : เพื่อนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กร เพื่อตัวเองมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติในการทำงานที่ดีขึ้น เพื่อให้ทีมงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดกระบวนการทำงานที่กระชับ รวดเร็ว วัดผลได้
  5. เรียนรู้อย่างไร (How) : เข้าอบรม สัมมนา ทำ workshop เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทาง Internet

E – Learning ห้องสมุดหรือแหล่งข้อมูลอื่น หรือคุยแลกเปลี่ยนกับทีมงานแบบไม่เป็นทางการหรือทำ Morning Talk ฉะนั้น “ทุกคนคือคือผู้เรียน ทุกสิ่งคือบทเรียน ทุกที่คือห้องเรียน และทุกเมื่อคือเวลาเรียน”