กำหนดขั้นตอน และวิธีการขอใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามลิ้งค์หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

ผังขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุม

ข้อบัญญัติการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการห้องประชุม

แบบขอใช้ทรัพย์สินของอบจ.ปราจีนบุรี

About สภา