Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ. / องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณรอบอาคารสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณรอบอาคารสำนักงาน

วันที่ 28 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณรอบอาคารสำนักงานและภายในห้องปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

 

About สำนักปลัด อบจ.