Home / ภาพกิจกรรม / กิจกรรม/โครงการ ของสำนักปลัด อบจ. / อบจ.ปราจีนบุรี ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

อบจ.ปราจีนบุรี ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีมาตรการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับบุคลากรเป็นประจำทุกวันก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรค โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะยุติลง หากพบผู้ที่มีอาการป่วยหรืออุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุดปฏิบัติงานและประสานงานส่งตัวให้โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรียังให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการด้วย

About สำนักปลัด อบจ.