อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2564 ณ บริเวณอาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกวัยตระหนักถึงศักยภาพ คุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุที่มีต่อครอบครัวและสังคม  และสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรม ได้แก่ พิธีรดน้ำขอพร การจัดแสดงภูมิปัญญา การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดปราจีนบุรี

 

About สำนักปลัด อบจ.