แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดและแบบประเมิน

About สำนักปลัด อบจ.