Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จัดประชุมสัมมนาการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ณ โรงแรมแคนทารี ๓๐๔ ปราจีนบุรี ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ปราจีนบุรี ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง เทศบาล ๑๔ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๕๕ แห่ง โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้

 

About กศศ