Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)

โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานราชการในจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงพุทธศาสนิกชน

ได้ร่วมกันจัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  รวมทั้งทำนุบำรุง เผยแผ่พระพุทธศาสนา น้อมนำหลักคุณธรรม จริยธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความสุข ความสงบ ความสามัคคีแก่ตนเอง

สังคม และประเทศชาติ ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพระพิศาลศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

กล่าวเปิดงานโครงการ และพระเทพรัตนมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๒ เป็นประธานการอุปสมบทในครั้งนี้

 

About กศศ