Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 

About กจจ

Check Also

การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ขององค์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มณฑปพระอสีติธาตุ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

Free WordPress Themes, Free Android Games