โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา การตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ

     

 

 

About กศศ