Home / ภาพกิจกรรม / โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

About parn