Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโอรส วงษ์สิทธิ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแคนทารี่ ๓๐๔ ปราจีนบุรี ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม

โดยมีนางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนายการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

About กศศ